×
Menu
Click for more products.
No produts were found.
OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) firmy Ing. Jan Šustr, se sídlem Palachova 1777/7, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 05476356, DIČ: 8407024780, zapsaná v živnostenském rejstříku Městského úřadu Žďár nad Sázavou od 11. 10. 2016, evidenční číslo č.j.: MU/OŽ/2152/2016/kh/4, evidující úřad Městský úřad Žďár nad Sázavou (dále jen „prodávající“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2 Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese hamparts.shop (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3 Prodávající prostřednictvím webového rozhraní obchodu nabízí a prodává především vlastní výrobky určené převážně pro radioamatéry, příslušenství, zboží související s vysokofrekvenční technikou a další nabízené produkty a služby (dále jen „zboží“).

1.4 Kupujícím je dle těchto OP fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

1.5 Spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“) je každá osoba, která jedná nebo uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání.

1.6 Podnikatelem (dále jen „podnikatel“) se pro účely těchto OP rozumí každá právnická osoba, a navíc všechny fyzické osoby, které při svém nákupu uvádí IČO, DIČ nebo které uvádí dodatek obchodního jména nebo název firmy. Uvede-li kupující v objednávce některý z těchto údajů, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená v těchto OP pro podnikatele.

1.7 Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří Zpracování osobních údajů a Cookies, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky.

1.8 OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. OP jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě sporu o výklad pojmů platí výklad OP v českém jazyce. Kupní smlouvu s prodávajícím lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce. Kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

1.9 Kupující souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy s prodávajícím. Náklady, které kupujícímu použitím komunikačních prostředků na dálku v této souvislosti vzniknou (náklady na internetové připojení, telefonní hovory), nese kupující. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než pět (5) let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně OP.

2.5 Kupující bere na vědomí, že webové rozhraní obchodu a uživatelský účet nemusejí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou na webovém rozhraní obchodu uváděny v EUR včetně i bez příslušné sazby DPH dle platné legislativy. Veškeré informace o cenách zboží zpřístupňované prostřednictvím webového rozhraní obchodu představují konečné ceny včetně veškerých daní a poplatků, k jejichž platbě je povinen prodávající, s tím, že tyto ceny nezahrnují náklady na dodání zboží a další poplatky jako jsou cla a jiné odvody (viz DPH, poplatky a B2B spolupráce). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 V případě dodání zboží mimo ČR do některé ze zemí EU (resp. EEA) bude konečná cena v objednávce účtována včetně daně z přidané hodnoty (DPH nebo VAT) s výjimkou případů, kdy kupující (plátce DPH ve své zemi) předem poskytne informace o své registraci k dani z přidané hodnoty včetně platného EU VAT čísla. Více informací naleznete na stránce DPH, poplatky a B2B spolupráce.

3.4 V případě dodání zboží do třetí země (mimo EU, resp. mimo EEA) jsou ceny za zboží uváděny bez DPH a dalších aplikovatelných daní, poplatků a cel.

3.5 Pro objednání zboží vyplní kupující v několika krocích objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení, nákladech spojených s dodáním zboží a informace o osobních údajích kupujícího (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6 Objednávku kupující vytváří v několika krocích, kterými jsou zejména výběr zboží a jeho množství, vložení vybraného zboží do nákupního košíku prostřednictvím tlačítka „Add to cart“, čímž se vybrané položky přidají do nákupního košíku kupujícího. Dalšími kroky jsou vyplnění osobních údajů, zvolení způsobu platby a dodání. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Confirm purchase and pay now“.

3.7 Při vytváření objednávky je kupující informován o dostupných způsobech dodání zboží, jakož i o nákladech na tyto způsoby dodání na místo dodání zvolené kupujícím. Náklady na dodání zboží, zahrnující též cenu balného, nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží. V případě, že prodávající poskytuje dodání zboží zdarma, je taková skutečnost v daném případě výslovně uvedena. V případě, že objednávka zahrnuje zboží, které není skladem k okamžitému odeslání kupujícímu, bude zboží dodáno bez zbytečného odkladu od naskladnění zboží na straně prodávajícího. Orientační nikoliv závazný termín dodání uvádí prodávající přímo na webové stránce případně při potvrzení objednávky.

3.8 Před odesláním objednávky je kupujícímu vždy zobrazeno shrnutí objednávky s tím, že je mu umožněno objednávku před odesláním zkontrolovat a měnit. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl nebo zvolil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.9 Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu.

3.10 Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím webového rozhraní obchodu nebo prostřednictvím emailu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy. Přílohou potvrzení je aktuální znění OP a Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

3.11 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

3.12 Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

3.13 Na základě uzavřené kupní smlouvy je prodávající povinen dodat kupujícímu sjednaným způsobem zboží, a to v odpovídajícím množství a jakosti. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží a náklady na jeho dodání, jakož i dodané zboží převzít.

3.14 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Platby za objednávku je možné provádět některým z následujících způsobů, s tím, že rozsah platebních způsobů se může lišit v závislosti na místě kupujícího:

a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího,

4.2 Kupující je povinen provést platbu za objednávku před jejím předáním přepravci k dodání. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu zboží včetně ceny dopravy ani do čtrnácti (14) dní od potvrzení objednávky, považuje se takové prodlení za rozvazovací podmínku uzavřené kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3 Prodávající vydá kupujícímu na základě platby za objednávku daňový doklad, který bude kupujícímu zaslán v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

4.4 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen při platbě v hotovosti vystavit kupujícímu účtenku (tzv. EET účtenku). Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1 Kupující může volit ze způsobů dodání zboží nabízených prodávajícím v době objednávky. Na základě volby kupujícího je prodávající povinen předat zboží příslušnému přepravci k přepravě do sjednaného místa dodání, s tím, že kupující je povinen zboží v místě dodání převzít. To neplatí, pokud balení zboží vykazuje známky poškození odpovídající neoprávněnému vniknutí do zásilky obsahující zboží.

5.2 V případě, že žádný ze způsobů dopravy kupujícímu nevyhovuje, může si přepravu smluvit sám. V tomto případě nese kupující riziko a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Kupující je povinen neprodleně po převzetí zboží prohlédnout a případné vady bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

5.5 V případě dodání zboží do třetích zemí (mimo EU, resp. mimo EEA) je kupující odpovědný za veškerá cla a poplatky spojené s dodáním zboží, které je povinen uhradit na vlastní náklady.

5.6 Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 V případě, že prodávající nebude schopen z důvodu dočasné nedostupnosti dodat zboží včas a kupující neakceptuje pozdější termín dodání, vyhrazuje si prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Pro stejný případ je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i kupující.

6.2 Prodávající si dále vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy s kupujícím též ze závažných objektivních důvodů vzniklých mimo jeho kontrolu, v jejichž důsledku nebude schopen zboží dle příslušné kupní smlouvy dodat bez nepřiměřených obtíží (např. z důvodu trvalé nedostupnosti, podstatné změny výrobní ceny zboží, uvalení vývozních nebo dovozních omezení ze strany příslušných orgánů apod.) nebo v případě, že byla na webové stránce vinou technické chyby uvedena zcela zjevně chybná informace o ceně zboží.

6.3 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit také v případě, že kupující řádně dodané zboží nepřevezme nebo neposkytuje součinnost nezbytnou k jeho dodání. Vzniklé náklady na dodání nese v takovém případě kupující.

7. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

7.1 Pokud je kupující spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. Spotřebitel může využít vzorového Formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy.

7.2 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dní od odstoupení od smlouvy spotřebitelem. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu), a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Nebezpečí škody na zboží během přepravy zpět prodávajícímu nese spotřebitel.

7.3 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dní od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je od spotřebitele přijal, pokud se se spotřebitelem výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým spotřebiteli nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.4 Spotřebitel bere na vědomí, že nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit o dodávce:

a) zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

b) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

d) zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.5 Spotřebitel bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody za snížení hodnoty zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

7.6 Do doby převzetí zboží spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom spotřebitele informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu.

7.7 Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy spotřebitele, pozbývá darovací smlouva účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.8 Spotřebitel má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoliv vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že spotřebitel zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

8. Práva z vadného plnění

8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího nemá zboží vady.

8.2 Práva kupujícího z případného vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména jeho § 2099 až § 2117 a u kupujícího spotřebitele také § 2165 až § 2174.

8.3 Práva z vadného plnění kupující uplatňuje u prodávajícího na adrese provozovny, případně i v sídle prodávajícího, a to s výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba. Kupující může využít vzorového Reklamačního formuláře.

8.4 Volbu svého práva ve vztahu k vadám zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu současně s oznámením vad zboží nebo bez zbytečného odkladu po něm.

8.5 Je-li kupujícím spotřebitel, je prodávající povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

8.6 Je-li kupujícím spotřebitel, reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím.

8.7 Je-li kupujícím podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě čtyřicet (40) dní ode dne uplatnění reklamace.

8.8 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluveném vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti,

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.9 V případě, že zboží vykazuje vady, které představují podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo požadovat:

a) odstranění vady opravou,

b) odstranění vady dodáním nového zboží nebo chybějícího zboží,

c) přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

d) odstoupení od kupní smlouvy.

Neoznámí-li kupující prodávajícímu volbu svého práva včas, má pouze práva uvedená níže pro případ nepodstatného porušení kupní smlouvy. Neoznámí-li kupující prodávajícímu včas vadu zboží, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. V případě, že zboží vykazuje pouze vady, které představují nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo požadovat odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.10 Spotřebitel může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součásti zboží, může požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné může kupující od smlouvy odstoupit. Požadovat dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti může kupující, který je spotřebitelem, v i případě odstranitelné vady, pokud zboží nemůže řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě může spotřebitel od kupní smlouvy také odstoupit.

8.11 Projeví-li se vada zboží v průběhu dvanácti (12) měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je dále oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží vyskytne v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí, s tím, že toto se neuplatní na vadu, pro kterou byla ujednána nižší cena, opotřebení věci obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře opotřebení při převzetí kupujícím, a dále vyplývá-li to z povahy zboží. Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží vyskytne v době dvanácti (12) měsíců od jeho převzetí, s tím, že toto se neuplatní na vadu, pro kterou byla ujednána nižší cena, opotřebení věci obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře opotřebení při převzetí kupujícím, a dále vyplývá-li to z povahy zboží. Více informací naleznete na stránce Záruky a pozáruční servis.

8.12 Prodávající nenese odpovědnost za vady a poškození vzniklé:

a) nesprávným postupem při sestavování zboží,

b) opotřebením v důsledku obvyklého využívání zboží pro jeho zamýšlený účel,

c) nesprávným zacházením nebo údržbou,

d) dlouhodobým zanedbáním údržby,

e) používáním v nevyhovujících podmínkách (především klimatické podmínky, prašnost, teplota, vlhkost atp.),

f) přírodními živly nebo vyšší mocí,

g) mechanickým poškozením,

h) elektrickým přepětím,

i) neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou,

j) úpravou nebo zásahem kupujícího (nebo jím pověřené osoby).

8.13 Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

9. Stížnosti a mimosoudní řešení sporů

9.1 Kupující se mohou se svými stížnostmi obracet přímo na prodávajícího, a to na emailové adrese prodávajícího uvedené v článku 11.9 těchto OP. Informace o vyřízení stížnosti bude prodávajícím vždy zaslána na adresu elektronické pošty kupujícího.

9.2 S případnými stížnostmi se kupující může obrátit též přímo na orgány státního dozoru v příslušné oblasti. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. § 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9.3 V případě, že dojde mezi kupujícím jako spotřebitelem a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.coi.cz, adr@coi.cz). Kupující také může využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Zásady ochrany soukromí jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zpracování osobních údajů, který tvoří nedílnou součást OP, a kterými prodávající plní svou informační povinnosti vůči kupujícímu. Souhlasem s OP souhlasí kupující také s těmito zásadami ochrany soukromí.

10.2 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

10.3 Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím samostatného dokumentu Cookies.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Znění těchto OP může prodávající libovolně měnit či doplňovat, čímž však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Kromě toho může prodávající v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit OP ohledně svých dlouhodobých závazků vyplývajících z těchto OP. Na takovou změnu OP prodávající upozorní nejméně čtrnáct (14) dní před dnem nabytí účinnosti nových OP, a to zveřejněním nového znění na webovém rozhraní obchodu nebo zprávou zaslanou na e-mailovou adresu kupujícího.

11.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení č. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne. 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3 Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Vídeňské úmluvy o koupi zboží (CISG) na smluvní vztahy založené kupní smlouvou podle těchto OP.

11.4 Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustavení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.5 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými speciálními kodexy chování.

11.6 Platná a účinná verze těchto OP je vždy dostupná na adrese https://hamparts.shop/content/terms-and-conditions-czech.

11.7 Toto znění OP je platné a účinné od xyxyxy a nahrazuje veškeré předchozí znění OP včetně jejich dalších součástí.

11.8 Přílohou těchto OP je vzorový Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.9 Kontaktní údaje prodávajícího:

sídlo firmy: Palachova 1777/7, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika

provozovna a adresa pro doručování: Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika

e-mailová adresa: info@hamparts.shop

telefon: +420 607 846 638

platební údaje pro platbu v CZK: 2400474394/2010, IBAN: CZ8220100000002400474394, SWIFT: FIOBCZPPXXX

platební údaje pro platbu v EUR: 2002003247/2010, IBAN: CZ9820100000002002003247, SWIFT: FIOBCZPPXXX

manuals

Home

Settings

Click for more products.
No produts were found.

Menu

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in