×
OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) firmy Ing. Jan Šustr, se sídlem Palachova 1777/7, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 05476356, DIČ: 8407024780, zapsaná v živnostenském rejstříku Městského úřadu Žďár nad Sázavou od 11. 10. 2016, evidenční číslo č.j.: MU/OŽ/2152/2016/kh/4, evidující úřad Městský úřad Žďár nad Sázavou (dále jen „prodávající“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2 Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese hamparts.shop (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3 Prodávající prostřednictvím webového rozhraní obchodu nabízí a prodává především vlastní výrobky určené převážně pro radioamatéry, příslušenství, zboží související s vysokofrekvenční technikou a další nabízené produkty a služby (dále jen „zboží“).

1.4 Kupujícím je dle těchto OP fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. Na zastoupení právnické osoby se použije ustanovení § 161 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.5 Spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“) je každá fyzická osoba, která jedná nebo uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání.

1.6 Podnikatelem (dále jen „podnikatel“) se pro účely těchto OP rozumí každá právnická osoba, a navíc všechny fyzické osoby, které při svém nákupu uvádí IČO, DIČ nebo které uvádí dodatek obchodního jména nebo název firmy. Uvede-li kupující v objednávce některý z těchto údajů, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená v těchto OP pro podnikatele.

1.7 Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří Zpracování osobních údajů a Cookies, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky.

1.8 OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. OP jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě sporu o výklad pojmů platí výklad OP v českém jazyce. Kupní smlouvu s prodávajícím lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce. Kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

1.9 Kupující souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy s prodávajícím. Náklady, které kupujícímu použitím komunikačních prostředků na dálku v této souvislosti vzniknou (náklady na internetové připojení, telefonní hovory), nese kupující. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než pět (5) let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně OP.

2.5 Kupující bere na vědomí, že webové rozhraní obchodu a uživatelský účet nemusejí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou na webovém rozhraní obchodu uváděny v EUR včetně i bez příslušné sazby DPH dle platné legislativy. Veškeré informace o cenách zboží zpřístupňované prostřednictvím webového rozhraní obchodu představují konečné ceny včetně veškerých daní a poplatků, k jejichž platbě je povinen prodávající, s tím, že tyto ceny nezahrnují náklady na dodání zboží a další poplatky jako jsou cla a jiné odvody (viz DPH, poplatky a B2B spolupráce). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobeny osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 V případě dodání zboží mimo ČR do některé ze zemí EU (resp. EEA) bude konečná cena v objednávce účtována včetně daně z přidané hodnoty (DPH nebo VAT) s výjimkou případů, kdy kupující (plátce DPH ve své zemi) předem poskytne informace o své registraci k dani z přidané hodnoty včetně platného EU VAT čísla. Více informací naleznete na stránce DPH, poplatky a B2B spolupráce.

3.4 V případě dodání zboží do třetí země (mimo EU, resp. mimo EEA) jsou ceny za zboží uváděny bez DPH a dalších aplikovatelných daní, poplatků a cel.

3.5 Pro objednání zboží vyplní kupující v několika krocích objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení, nákladech spojených s dodáním zboží a informace o osobních údajích kupujícího (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6 Objednávku kupující vytváří v několika krocích, kterými jsou zejména výběr zboží a jeho množství, vložení vybraného zboží do nákupního košíku prostřednictvím tlačítka „Add to cart“, čímž se vybrané položky přidají do nákupního košíku kupujícího. Dalšími kroky jsou vyplnění osobních údajů, zvolení způsobu platby a dodání. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Confirm purchase and pay now“.

3.7 Při vytváření objednávky je kupující informován o dostupných způsobech dodání zboží, jakož i o nákladech na tyto způsoby dodání na místo dodání zvolené kupujícím. Náklady na dodání zboží, zahrnující též cenu balného, nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží. V případě, že prodávající poskytuje dodání zboží zdarma, je taková skutečnost v daném případě výslovně uvedena. V případě, že objednávka zahrnuje zboží, které není skladem k okamžitému odeslání kupujícímu, bude zboží dodáno bez zbytečného odkladu od naskladnění zboží na straně prodávajícího. Orientační nikoliv závazný termín dodání uvádí prodávající přímo na webové stránce případně při potvrzení objednávky.

3.8 Před odesláním objednávky je kupujícímu vždy zobrazeno shrnutí objednávky s tím, že je mu umožněno objednávku před odesláním zkontrolovat a měnit. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl nebo zvolil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.9 Odesláním objednávky kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito OP, které jsou vždy přístupné ve webovém rozhraní obchodu.

3.10 Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu.

3.11 Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím webového rozhraní obchodu nebo prostřednictvím emailu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy. Přílohou potvrzení je aktuální znění OP a Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

3.12 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

3.13 Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

3.14 Na základě uzavřené kupní smlouvy je prodávající povinen dodat kupujícímu sjednaným způsobem zboží, a to v odpovídajícím množství a jakosti. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží a náklady na jeho dodání, jakož i dodané zboží převzít.

3.15 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží le kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu některým z následujících způsobů, s tím, že rozsah platebních způsobů se může lišit v závislosti na místě kupujícího a zvoleném způsobu dodání zboží:

a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího,

b) bezhotovostně prostřednictvím platební brány,

c) bezhotovostně prostřednictvím Apple Pay,

d) bezhotovostně prostřednictvím Google Pay.

4.2 Bezhotovostní platbu lze provést také platebními kartami uvedeným ona webové stránce. Po odeslání objednávky je kupující přesměrován na platební bránu a je vyzván k zadání údajů o své platební kartě a autorizaci platby ve výši celkové kupní ceny. Využití platební brány se řídí podmínkami provozovatele příslušné platební brány (Comgate a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, Česká republika, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, telefon: +420 228 224 267). Více informací o platbách kartou nebo bankovním převodu naleznete na stránkách Comgate. Umožňuje-li to právní řád země a podmínky výstavce karty případně další aplikovatelná regulace, je prodávající oprávněn pro platbu kartou nevyžadovat ověření prostřednictvím 3D-Secure.

4.3 Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s platbou zboží prostřednictvím služby třetí strany (platební brána apod.).

4.4 Kupující je povinen provést platbu za objednávku před jejím předáním přepravci k dodání. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu zboží včetně ceny dopravy ani do čtrnácti (14) dní od potvrzení objednávky, považuje se takové prodlení za rozvazovací podmínku uzavřené kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5 Prodávající nepředá zboží přepravci k dodání před zaplacením celé kupní ceny daného zboží včetně náklady na jeho dodání, s výjimkou případů, kdy je kupujícím využit způsob platby za zboží dle daňového dokladu až po dodání zboží.

4.6 Prodávající vydá kupujícímu na základě platby za objednávku daňový doklad, který bude kupujícímu zaslán v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1 Kupující může volit závislosti na místě kupujícího a zvoleném způsobu platby za zboží ze způsobů dodání zboží nabízených prodávajícím v době objednávky. Na základě volby kupujícího je po zaplacení kupní ceny prodávající povinen předat zboží příslušnému přepravci k přepravě do sjednaného místa dodání, s tím, že kupující je povinen zboží v místě dodání převzít. To neplatí, pokud balení zboží vykazuje známky poškození odpovídající neoprávněnému vniknutí do zásilky obsahující zboží.

5.2 V případě, že žádný ze způsobů dopravy kupujícímu nevyhovuje, může si přepravu smluvit sám. V tomto případě nese kupující riziko a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným pokusem o dodání, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Kupující je povinen neprodleně po převzetí zboží prohlédnout a případné vady bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

5.5 V případě dodání zboží do třetích zemí (mimo EU, resp. mimo EEA) je kupující odpovědný za veškerá cla a poplatky spojené s dodáním zboží, které je povinen uhradit na vlastní náklady. Více informací naleznete na stránce DPH, poplatky a B2B spolupráce.

5.6 Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 V případě, že prodávající nebude schopen z důvodu dočasné nedostupnosti dodat zboží včas a kupující neakceptuje pozdější termín dodání, vyhrazuje si prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Pro stejný případ je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i kupující.

6.2 Prodávající si dále vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy též ze závažných objektivních důvodů vzniklých mimo jeho kontrolu, v jejichž důsledku nebude schopen zboží dle příslušné kupní smlouvy dodat bez nepřiměřených obtíží (např. z důvodu trvalé nedostupnosti, podstatné změny výrobní ceny zboží, uvalení vývozních nebo dovozních omezení ze strany příslušných orgánů apod.), a též z důvodu, že byla na webovém rozhraní obchodu uvedena zjevně chybná informace o ceně zboží.

6.3 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit také v případě, že kupující řádně dodané zboží nepřevezme nebo neposkytuje součinnost nezbytnou k jeho dodání. Vzniklé náklady na dodání nese v takovém případě kupující.

7. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

7.1 Pokud je kupující spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dní ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží nebo:

a) poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo části nebo

c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

7.2 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v článku 7.1 OP písemně na adresu provozovny, případně na adresu sídla prodávajícího, telefonicky nebo elektronickou poštou (kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v článku 11.10 těchto OP). Spotřebitel může využít vzorového Formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy.

7.3 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět nejpozději do čtrnácti (14) dní od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Nebezpečí škody na zboží během přepravy zpět prodávajícímu nese spotřebitel.

7.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dní od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je od spotřebitele přijal, pokud se se spotřebitelem výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým spotřebiteli nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než prodávající obdrží zboží nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět prodávajícímu.

7.5 Spotřebitel bere na vědomí, že nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit o dodávce:

a) zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám,

b) zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit, poté, co tento obal kupující porušil,

d) zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil.

7.6 Spotřebitel bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody za snížení hodnoty zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

7.7 Do doby převzetí zboží spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom spotřebitele informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu.

7.8 Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek zdarma, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku  účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Kupující je oprávněn dárek odmítnout připojením poznámky k objednávce, ve které uvede, že si dárek nepřeje.

7.9 Spotřebitel má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoliv vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že spotřebitel zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

8. Práva z vadného plnění

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zejména jeho § 2099 až § 2117 a u kupujícího spotřebitele také § 2161 až § 2174b a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a že jsou na webovém rozhraní obchodu dostupné pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

8.3 Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

a) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) zboží množství, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

c) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a přístupem odkazujícím na webové rozhraní obchodu, kde jsou dostupné pokyny k použití včetně návodu k montáži nebo instalaci,

d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4 Projeví-li se vada zboží v průběhu dvanácti (12) měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8.5 Spotřebitel je dále oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží vyskytne v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí, s tím, že toto se neuplatní na vadu, pro kterou byla ujednána nižší cena, opotřebení zboží obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře opotřebení při převzetí kupujícím, a dále vyplývá-li to z povahy zboží. Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží vyskytne v době dvanácti (12) měsíců od jeho převzetí, s tím, že toto se neuplatní na vadu, pro kterou byla ujednána nižší cena, opotřebení zboží obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře opotřebení při převzetí kupujícím, a dále vyplývá-li to z povahy zboží. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady zboží neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat. Na dárky poskytnuté zdarma se odpovědnost za vady z kupní smlouvy nevztahuje. Více informací naleznete na stránce Záruky a pozáruční servis.

8.6 Prodávající nenese odpovědnost za vady a poškození vzniklé:

a) nesprávným postupem při sestavování zboží,

b) opotřebením v důsledku obvyklého využívání zboží pro jeho zamýšlený účel,

c) nesprávným zacházením nebo údržbou,

d) dlouhodobým zanedbáním údržby,

e) používáním v nevyhovujících podmínkách (především klimatické podmínky, prašnost, teplota, vlhkost atp.),

f) přírodními živly nebo vyšší mocí,

g) mechanickým poškozením,

h) elektrickým přepětím,

i) neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou,

j) úpravou nebo zásahem kupujícího (nebo jím pověřené osoby).

8.7 V případě, že zboží vykazuje vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby má kupující právo požadovat:

a) odstranění vady opravou,

b) odstranění vady dodáním nového zboží nebo chybějícího zboží.

Kupující může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný, to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

8.8 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s článkem 8.7 OP,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy nebo

d) dlouhodobým zanedbáním údržby,

e) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

8.9 Je-li vada zboží nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu článku 7.5 OP), má se za to, že vada zboží není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

8.10 Práva z vadného plnění kupující uplatňuje u prodávajícího na adrese provozovny, případně i v sídle prodávajícího, telefonicky nebo elektronickou poštou, a to s výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba. Kupující může využít vzorového Reklamačního formuláře.

8.11 Volbu svého práva ve vtahu k vadám zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu současně s oznámením vad zboží nebo bez zbytečného odkladu po něm.

8.12 Je-li kupujícím spotřebitel, je prodávající povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

8.13 Je-li kupujícím spotřebitel, reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.14 Je-li kupujícím podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě čtyřicet (40) dní ode dne uplatnění reklamace.

8.15 Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

8.16 Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8.17 Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku na jakost.

9. Stížnosti a mimosoudní řešení sporů

9.1 Kupující se mohou se svými stížnostmi obracet přímo na prodávajícího, a to na emailové adrese prodávajícího uvedené v článku 11.10 těchto OP. Informace o vyřízení stížnosti bude prodávajícím vždy zaslána na adresu elektronické pošty kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

9.2 Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce (Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, www.coi.cz, adr@coi.cz) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. § 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.3 V případě, že dojde mezi kupujícím jako spotřebitelem a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, www.evropskyspotrebitel.cz) podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.4 Kupující může také využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Zásady ochrany soukromí jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zpracování osobních údajů, který tvoří nedílnou součást OP, a kterými prodávající plní svou informační povinnosti vůči kupujícímu. Souhlasem s OP souhlasí kupující také s těmito zásadami ochrany soukromí.

10.2 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

10.3 Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím samostatného dokumentu Cookies.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Znění těchto OP může prodávající libovolně měnit či doplňovat, čímž však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Kromě toho může prodávající v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit OP ohledně svých dlouhodobých závazků vyplývajících z těchto OP. Na takovou změnu OP prodávající upozorní nejméně čtrnáct (14) dní před dnem nabytí účinnosti nových OP, a to zveřejněním nového znění na webovém rozhraní obchodu nebo zprávou zaslanou na e-mailovou adresu kupujícího.

11.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení č. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne. 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3 Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Vídeňské úmluvy o koupi zboží (CISG) na smluvní vztahy založené kupní smlouvou podle těchto OP.

11.4 Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustavení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.5 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými speciálními kodexy chování.

11.6 Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a veřejně přístupná.

11.7 Platná a účinná verze těchto OP je vždy dostupná na adrese https://hamparts.shop/content/terms-and-conditions-czech.

11.8 Toto znění OP je platné a účinné od 4. srpna 2023 a nahrazuje veškerá předchozí znění OP včetně jejich dalších součástí.

11.9 Přílohou těchto OP je vzorový Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.10 Kontaktní údaje prodávajícího:

sídlo firmy: Palachova 1777/7, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika

provozovna a adresa pro doručování: Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika

e-mailová adresa: info@hamparts.shop

telefon: +420 607 846 638

platební údaje pro platbu v CZK: 2400474394/2010, IBAN: CZ8220100000002400474394, SWIFT: FIOBCZPPXXX

platební údaje pro platbu v EUR: 2002003247/2010, IBAN: CZ9820100000002002003247, SWIFT: FIOBCZPPXXX

manuals

Home

Settings

Menu

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in