×
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je firma Ing. Jan Šustr, se sídlem Palachova 1777/7, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 05476356, DIČ: 8407024780, zapsaná v živnostenském rejstříku Městského úřadu Žďár nad Sázavou od 11. 10. 2016, evidenční číslo č.j.: MU/OŽ/2152/2016/kh/4, evidující úřad Městský úřad Žďár nad Sázavou (dále jen „správce“).

1.2 Ve firmě správce není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

1.3 Tento dokument se nevztahuje na webové stránky a služby třetích stran, ke kterým lze získat přístup pomocí odkazů nacházejících se na stránkách hamparts.shop.

2. Zdroje zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl, anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky.

2.2 Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje, dobrovolně poskytnuté popisné údaje, údaje o objednávkách a jejich plnění, údaje o používání služeb a přihlašovací údaje.

3. Zpracovávané osobní údaje

3.1 Právním základem zpracování osobních údajů je:

a) plnění a uzavření smlouvy mezi vámi a správcem,

b) plnění právních povinností,

c) oprávněný zájem správce zejména na poskytování přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení a newsletterů) a ochranu svých práv,

d) váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení).

3.2 účelem zpracování osobních údajů je:

a) vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem, jakož i plnění souvisejících právních povinností. Po vašem objednání zboží nebo služby jsou evidovány vaše osobní údaje, které jsou pro úspěšné vyřízení objednávky nutné (jméno a příjmení, dodací adresa a kontaktní údaje ve smyslu e-mailové adresy, telefonní číslo atp.), poskytnutí těchto údajů je nutným požadavkem na uzavření kupní smlouvy. Bez těchto údajů není možné kupní smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,

b) zasílání obchodních sdělení, žádost o hodnocení zboží a činění dalších marketingových aktivit,

c) vedení uživatelského účtu a využívání dalších služeb provozovaných správcem včetně služeb podpory.

3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3.4 Vaše osobní údaje může správce zpracovávat z důvodu uplatnění práv a právních nároků nebo z důvodu kontroly prováděné orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

4. Uchovávání osobních údajů

4.1 Správce uchovává osobní údaje:

a) po dobu trvání smluvního vztahu a nejdéle deset (10) let od ukončení smluvního vztahu (z důvodu plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů musí správce tyto údaje uchovávat bez ohledu na udělený souhlas),

b) po dobu, než je odvolán váš souhlas, nejdéle však po dobu deseti (10) let od jeho udělení – jsou-li údaje zpracovávány na základě souhlasu,

c) jinak po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování, nejdéle však po dobu deseti (10) let.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů budou správcem vymazány.

5. Osobní údaje a třetí strany

5.1 V rámci vyřízení vaší objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem předáváme vaše osobní údaje těmto subjektům:

a) podílejících se na dodání zboží,

b) podílejících se na realizaci plateb,

c) zajišťujících provoz webového rozhraní obchodu a další služby související s provozováním webového obchodu,

d) zajišťujících marketingové služby.

5.2 Správce využívá zpracovatelské služby (zejména se jedná o analytické a marketingové nástroje):

a) Google Analytics – zaznamenává cookies a použití webu.

5.3 Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí (země mimo EU) nebo mezinárodním organizacím kromě těch uvedených v tomto dokumentu. Údaje nebudou subjekty dále zpřístupňovány s tím, že kopii zpracovávaných údajů lze získat jejich prostřednictvím.

6. Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

a) na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

b) na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

c) na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

d) na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

e) na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

f) vznést námitku dle čl. 21 GDPR proti zpracování na právním základě oprávněných zájmů či pro účely přímého marketingu,

g) kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odhlásit se od zasílání obchodních sdělení resp. odvolat souhlas se souvisejícím zpracováním osobních údajů je možné prostřednictvím info@hamparts.shop.

6.2 V případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz). Budeme ovšem rádi, když případné přešlapy budete řešit nejprve s námi prostřednictvím info@hamparts.shop.

7. Zabezpečení osobních údajů

7.1 Správce přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť údajů v listinné podobě, zejména šifrovaného přístupu na webové rozhraní obchodu, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

7.3 K osobním údajům mají přístup pouze osoby pověřené správcem.

7.4 Správce zálohuje data a může použít i jiná obdobná opatření, aby zabránil náhodnému poškození nebo zničení osobních údajů klientů.

7.5 Hesla použitá k přístupu k uživatelskému účtu správce nemá a ani je neukládá do žádné databáze.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tento dokument Zpracování osobních údajů je nedílnou součástí Obchodních podmínek.

8.2 Platná a účinná verze tohoto dokumentu je vždy dostupná na adrese https://hamparts.shop/content/privacy-policy-czech.

8.3 Toto znění je platné a účinné od 30. května 2022 a nahrazuje veškeré předchozí znění Zpracování osobních údajů včetně jejich dalších součástí.

8.4 Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na vaše zařízení plní správce prostřednictvím samostatného dokumentu na adrese Cookies.

8.5 Kontaktní údaje prodávajícího:

sídlo firmy: Palachova 1777/7, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika

provozovna a adresa pro doručování: Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika

e-mailová adresa: info@hamparts.shop

telefon: +420 607 846 638

manuals

Home

Settings

Menu

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in